مراکز علمی و پژوهشی

اسامی مراکز علمی و پژوهشی عضو کانون گل محمدی و گیاهان معطر به همراه نام نماینده هر مرکز:

 1. – دکتر پیمان صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 2. – دکتر عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
 3. – دکتر کامکار جایمند، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 4. – دکتر تهمینه مهرابی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 5. – دکتر محمد رضا شبانی حسین آبادی،عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی- پژوهشکده گیاهان دارویی
 6. – علیرضا یاوری، عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
 7. -دکتر مهرداد امیر سالاری، مدیر انجمن گیاهان دارویی استان اصفهان
 8. -دکتر مجتبی محمودی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 9. -مهندس حامد اعتمادفر، مرکز تحقیقات فرآوری گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 10. – دکتر خدیجه رضوی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 11. -دکتر نادیا احمدی، پژوهشگاه استاندارد

 

دانلود لیست کامل مراکز علمی و پژوهشی عضو کانون